Facebook Pixel Code
x
Door verder te browsen op onze website, accepteert u het gebruik van cookies. We gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevante advertenties te kunnen tonen. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring en privacyverklaring.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Tix4all: Tix4all (“Tix4all”) statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Wiltonstraat 36, 3905 KW te Veenendaal;
Consument: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de ticketshop van Tix4all een ticket koopt van organisator voor een door of namens organisator georganiseerd evenement;
Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het doen van aankopen van tickets door iedere consument via de ticketshop van Tix4all;
Organisator: partij die een evenement organiseert en tegen betaling toegang verschaft aan consuments;
Evenement: een door organisator georganiseerd evenement, inclusief maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke aard, muziek- theater- en musicalvoorstellingen, alsmede concerten, een en ander in de ruimste zin van het woord;
Ticketshop: het door Tix4all ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van tickets, inclusief updates van dit systeem;
Overeenkomst: iedere tussen organisator en consument via bemiddeling door Tix4all gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van tickets door de consument via de ticketshop van Tix4all alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Opdracht: de door organisator gegeven opdracht aan Tix4all voor de bemiddeling bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen consument en organisator;
Algemene Voorwaarden: de op de opdracht van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Tix4all, ten aanzien waarvan consument verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens organisator georganiseerd evenement dat door organisator aan consument via de ticketshop wordt verkocht;
Partijen: Tix4all en consument, ieder afzonderlijk te noemen partij;
Mollie: de Payment Service Provider (PSP), gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op ieder gebruik van de ticketshop van Tix4all door consument.

2.2
Door het aanvinken in de online bestelprocedure van de tickets van de toepasselijkheid en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt consument dat deze op het gebruik van de ticketshop door consument van toepassing zijn. De door Tix4all terzake opgeslagen data geldt als bewijs daarvan, tenzij consument tegenbewijs levert.

2.3
Communicatie die elektronisch tussen partijen plaatsvindt wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de ontvanger daarvan tegenbewijs levert. Indien de communicatie niet is ontvangen door consument als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van diens e-mail inbox, komt dat voor risico van consument.

Artikel 3 | Gebruik van de ticketshop

3.1
Tix4all bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen consumenten en organisatoren van evenementen. Tix4all handelt enkel als tussenpersoon. De opdracht van organisator aan Tix4all heeft te gelden als overeenkomst van bemiddeling in de zin van artikel 7:425 BW. Deze gebruiksvoorwaarden hebben dan ook enkel betrekking op het gebruik van de ticketshop door consument voor het doen van aankopen van tickets.

3.2
Tix4all benadrukt dat organisator verantwoordelijk is voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten. Alle informatie die consument over het evenement heeft of zal ontvangen van Tix4all is afkomstig van organisator. Tix4all bemoeit zich daar niet mee en staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van die informatie.

3.3
Voor het bestellen van tickets dient consument de online bestelprocedure te doorlopen via de ticketshop van Tix4all. Consument staat in voor de juistheid van de informatie die via deze bestelprocedure wordt verstrekt. De door consument verstrekte informatie wordt door Tix4all bewaard met instemming van consument.

3.4
Consument kan zich voor klachten of vragen over het gebruik van de ticketshop melden bij Tix4all. Meer informatie, onder meer over veel gestelde vragen (FAQ), kunt u vinden door de website van Tix4all, www.Tix4all.nl, te raadplegen. Ook is daar informatie te vinden over de bereikbaarheid van Tix4all, inclusief over de bereikbaarheid van de helpdesk.

3.5
Tix4all benadrukt dat organisator eigen voorwaarden hanteert, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegang tot het evenement, alsmede te allen tijde aanvullende voorwaarden kan stellen en/of haar voorwaarden kan wijzigen. Tix4all is niet verantwoordelijk voor de (nadere) voorwaarden van organisator en wijst in dit verband op het gestelde in artikel 3.1 van deze gebruiksvoorwaarden. Consument accepteert dat elke aansprakelijkheid jegens Tix4all die hieruit zou kunnen voortvloeien is uitgesloten, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

3.6
Aansprakelijkheid van Tix4all is eveneens uitgesloten indien om wat voor reden dan ook schade is of wordt veroorzaakt bij consument door onder andere maar niet beperkt tot afgelasting, uitstel, toegangsweigering, slechte (zit)plaatsen en/of een gebrekkige kwaliteit van het betreffende evenement van organisator en/of de locatie waar het evenement wordt gehouden, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien om wat voor reden dan ook organisator daarvoor niet aansprakelijk is en/of voor geclaimde schade geen of onvoldoende verhaal biedt, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

3.7
Tix4all benadrukt dat de diensten verleend via de ticketshop zien op vrijetijdsbesteding als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW en dat consument daarom geen recht heeft de via Tix4all tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Bovendien benadrukt dat Tix4all haar diensten direct uitvoert met instemming van consument zodat op grond daarvan Consument evenmin de mogelijkheid heeft om de via Tix4all tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 | Prijzen en betaling

4.1
Consument is telkens het aankoopbedrag van de tickets verschuldigd en daarnaast een bedrag aan servicekosten en transactiekosten voor de bemiddeling door Tix4all.

De prijs van voor de bestelde tickets en de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten worden voorafgaande aan de bestelling inzichtelijk gemaakt voor consument. Alle door Tix4all gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2
De servicekosten bestaan uit een vast bedrag aan kosten per gekocht ticket en de transactiekosten uit een vast bedrag of percentage aan kosten per order. De geldende tarieven staan vermeld na het selecteren van de betalingsmethode. De tarieven vermeld in de (online) bestelprocedure is bindend voor partijen.

4.3
Consument heeft nimmer recht op terugbetaling door Tix4all van de aankoopsom van de tickets en/of de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten. Consument en/of organisator is de servicekosten en transactiekosten te allen tijde verschuldigd aan Tix4all, zoals bijvoorbeeld tevens indien om wat voor reden dan ook het evenement geen doorgang vindt.

4.4
Indien organisator in bepaalde gevallen besluit tot terugbetalingen exclusief de servicekosten en/of transactiekosten niet terugbetaalt aan consument, geeft dat consument mede indachtig het bepaalde in artikel 3.1. van deze gebruiksvoorwaarden geen enkele aanspraak op terugbetaling van die servicekosten en/of transactiekosten door Tix4all. Indien en voor zover Tix4all op basis van met organisator gemaakte afspraken tot terugbetaling overgaat, brengt Tix4all op het totaal door consument overgeboekte bedrag dat op de terugbetaling ziet de servicekosten en transactiekosten in mindering, alsook eventueel een vast bedrag aan refund-kosten per terugbetaalde order. De refund-kosten betreft administratiekosten en/of handling fee verbonden aan de terugbetaling en consument stemt bij voorbaat in met die refund-kosten. Tix4all heeft er recht op om een ander, hoger tarief te hanteren indien dat in de gegeven omstandigheden billijk is. Indien organisator besluit zelf tot terugbetaling over te gaan, is Tix4all op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (administratie)kosten die organisator in mindering brengt op het terug te betalen bedrag. Het is consument bekend dat organisator zich op dit punt (mogelijk) beroept op haar eigen voorwaarden.

4.5
Tix4all maakt gebruik van Mollie als Payment Service Provider. Consument geeft daar uitdrukkelijk toestemming voor en verleent tevens toestemming aan Tix4all om van de door Mollie ontvangen gelden de servicekosten en transactiekosten aan zichzelf te betalen ten titel van bemiddelingskosten en het restant uit te betalen aan organisator.

Artikel 5 | Storingen en gebruik van Ticketshop

5.1
Gebruiker aanvaardt dat de ticketshop als online dienst niet te allen tijde beschikbaar zal zijn, maar door toedoen van externe omstandigheden zoals storingen in het internetverkeer of een virus, of door toedoen van interne omstandigheden zoals onderhoud aan of updaten van de ticketshop niet beschikbaar is voor consument.
5.2
Op geen enkele wijze is Tix4all aansprakelijk jegens gebruikers indien om wat voor reden dan ook de ticketshop (tijdelijk) onbereikbaar is, ook indien de onbereikbaarheid het gevolg is van een zonder vooraankondiging genomen beslissing van Tix4all.

5.3
Gebruiker garandeert geen misbruik te maken van de ticketshop van Tix4all en meer specifiek dat daarbij enkel persoonlijk gebruik van zal worden gemaakt en derhalve niet met behulp van bots, spiders of andere daaraan verwante methodes. Gebruiker is niet gerechtigd om al dan niet met behulp van apps of andere (computer)technologieën de data verzameld via en/of gegenereerd met de ticketshop te observeren, kopiëren en/of te verspreiden. Het is gebruiker evenmin toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Tix4all en/of organisator (reclame)uitingen te maken van de ticketshop en/of de evenementen waarvoor via de ticketshop tickets kunnen worden aangeschaft.

Artikel 6 | intellectuele eigendomsrechten

6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten van website en app, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, films, logo’s en/of licentierechten, blijven eigendom van Tix4all en/of de betreffende rechthebbende van die intellectuele eigendomsrechten.

6.2
In geen geval bestaat de intentie vanuit Tix4all om intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan consument. Consument garandeert Tix4all geen gebruik van die intellectuele eigendomsrechten te maken, behoudens voor zover noodzakelijk voor een normaal gebruik van de ticketshop. Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten maken en/of misbruik daarvan maken is onrechtmatig jegens Tix4all.

Artikel 7 | Privacy- en persoonsgegevens

7.1
De privacy- en persoonsgegevens die consument aan Tix4all zullen worden verstrekt, zullen door Tix4all conform haar privacy statement en binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de per medio 2018 van kracht wordende Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangewend en/of verwerkt. Consument staat toe dat deze gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een bestand en/of gedeeld met de organisator met wie consument een overeenkomst sluit, welke toestemming uitdrukkelijk is bevestigd door consument in de online bestelprocedure.

7.2
Tix4all verwijst voor haar privacy statement naar haar website www.Tix4all.nl waarop deze integraal staat vermeld.

Artikel 8 | Toepasselijk recht en conversie

Op de bemiddelingsovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid dan wel het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel als mogelijk overeenkomstige doch minder verstrekkende betekenis toe, zodat op deze bepaling desondanks een beroep kan worden gedaan.