Facebook Pixel Code
x
Door verder te browsen op onze website, accepteert u het gebruik van cookies. We gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevante advertenties te kunnen tonen. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring en privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Tix4all een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan eigenaar en/of gebruiker van de zaak dan wel de door of namens haar ingeschakelde particulieren of bedrijven;
 2. Overeenkomst; De door partijen conform artikel 3 gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;
 3. Zaken; De te leveren producten dan wel diensten zoals beschreven in en welke deel uitmaken van de overeenkomst;
 4. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een ticket koopt van opdrachtgever voor een door of namens opdrachtgever georganiseerd evenement;
 5. Ticketshop: het door Tix4all ontwikkelde onlinesysteem voor de aankoop, verkoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van tickets.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Tix4all en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Tix4all, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 7. Tix4all en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.
 2. De in de aanbieding door Tix4all genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen.
 4. Tix4all kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na ondertekening door de opdrachtgever van de door Tix4all uitgebrachte aanbiedingen, en wel vanaf het moment van ondertekening, dan wel na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Tix4all gedaan aanbod.
 7. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door Tix4all uitgebrachte aanbod, is Tix4all daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tix4all anders aangeeft.
 8. Indien in het aanbod of de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Tix4all verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zoveel mogelijk in kennis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
 2. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tix4all zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 3. Tix4all zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tix4all een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien Tix4all met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Tix4all niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 6 - Opdracht

 1. De overeenkomst tussen Tix4all en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Tix4all heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat documenten, alsmede instructies en dergelijke tijdig in het bezit zijn van Tix4all.

Artikel 7 - Scanners en hardware

 1. Indien door Tix4all, aan de opdrachtgever, scanapparatuur in bruikleen wordt gegeven, is de opdrachtgever een borgbedrag verschuldigd van € 300,-(driehonderd euro) tenzij uitdrukkelijk een afwijkend borgbedrag is overeengekomen.
 2. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van de scanapparatuur aan de opdrachtgever, uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de opdrachtgever het recht op de in bruikleen gegeven scanapparatuur op het moment dat het evenement, waarvoor de scanapparatuur door de opdrachtgever is aangewend, is geëindigd. De opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de scanapparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan Tix4all. De kosten van verzending van de scanapparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Voor zover de levering van scanapparatuur geschiedt uit hoofde van een bruikleenovereenkomst is de opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden.
 4. Van gebreken aan de geleverde scanapparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling aan Tix4all. De geleverde scanapparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de opdrachtgever Tix4all niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, van het gebrek in kennis stelt.
 5. De opdrachtgever is verplicht schade aan, uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, geleverde scanapparatuur aan Tix4all te vergoeden, tenzij de schade haar niet kan worden toegerekend. Tix4all is gerechtigd de hier bedoelde schade te verrekenen met het borgbedrag als bedoeld in lid 1, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 - Betalingen

 1. Uit hoofde van de overeenkomst ter zake van de ticketverkoop is de opdrachtgever aan Tix4all geen vergoeding per ticket, per verrichte verkooptransactie van tickets verschuldigd. Deze kosten komen bovenop de ticketprijs en worden door de consument betaald.
 2. Alle betalingen door gebruiker in verband met de verkoop van tickets via de ticketshop geschieden - op grond van een door het aangaan van de overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van opdrachtgever aan Tix4all - op de bankrekening van de payment provider.
 3. De door gebruikers gedane en door de payment provider ontvangen betalingen worden, onder eventuele inhouding van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding, de eerste dinsdag na afloop evenement door Tix4all achteraf gefactureerd en verrekend met de aan de opdrachtgever toekomende vergoeding ter zake van de door haar verkochte tickets.
 4. Opdrachtgever garandeert jegens Tix4all dat de juridische relatie tussen opdrachtgever en gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Tix4all betalingen van gebruikers ter zake tickets via de bankrekening van de payment provider kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop gebruiker - via de ticketshop en de payment provider - betalingen verricht aan opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Tix4all en/of de stichting enerzijds en gebruiker anderzijds.
 5. Opdrachtgever garandeert jegens Tix4all dat opdrachtgever de (gemachtigde)rekeninghouder is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan opdrachtgever.
 6. Door de opdrachtgever overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst, word achteraf, na beëindiging evenement gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Betalingen door Tix4all geschieden middels overboeking op het daartoe opgegeven bank- of girorekeningnummer van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW over de verkoop van tickets.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Tix4all aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Tix4all is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Zij is eveneens niet aansprakelijk voor ontstane bedrijfs -, indirecte of gevolgschade.
 4. Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Tix4all is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van Tix4all komen, is zij eveneens niet aansprakelijk.
 5. Tix4all is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Tix4all geleverde software, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 6. Door Tix4all, voor het gebruik van de geleverde diensten, verstrekte instructies dienen door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Voor het gebruik en de deugdelijke toepassing van de software draagt Tix4all nimmer enige verantwoordelijkheid. Tix4all is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van het niet deugdelijk opvolgen van de hier bedoelde instructies.
 7. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan Tix4all verstrekte afbeeldingen, documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart Tix4all van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de door Tix4all geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.
 8. Tix4all is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
 9. Indien Tix4all aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tix4all beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. De aansprakelijkheid van Tix4all is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tix4all en de door Tix4all bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

Artikel 10 - Overmacht

 1. Tix4all is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/ of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van Tix4all afhankelijk is.
 3. Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 11 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Tix4all voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tix4all toerekenbaar is.
 2. Indien Tix4all uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Tix4all zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tix4all, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tix4all en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. Tix4all behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die Tix4all toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
 3. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Tix4all een boete verschuldigd van € 17.500,00, met een dwangsom van € 750,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de Wet worden gevorderd. 

Artikel 13 - Privacy

 1. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Tix4all verstrekt, zal zij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Tix4all zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door opdrachtnemer, met toestemming, in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Tussen opdrachtgever en Tix4all zal een aparte verwerkingsovereenkomst worden gesloten. Dit zal in ieder geval een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verantwoordelijke en verwerker bevatten. Tevens zullen er afspraken worden gemaakt over instructies, geheimhouding, beveiliging, subverwerking, aansprakelijkheid en eventuele audits.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Tix4all gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is Tix4all niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14 - Mutatie

 1. Tix4all heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Tix4all zal de opdrachtgever per e -mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Tix4all beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tix4all
 3. Bij Tix4all ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tix4all binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De opdrachtgever dient Tix4all in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Tix4all bevoegd van geschillen kennis te nemen.